เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 694) พ.ศ. 2563 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ออกใหม่นี้จะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับการขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่เคยมีมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการขายคาร์บอนเครดิตให้กับผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2556

ทั้งนี้ ในการรับยกเว้นภาษีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (“อบก.”) ในช่วงระหว่างวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ (23 มิถุนายน 2563) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และให้เริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีที่ อบก. ออกใบรับรองการขายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก

Scroll To Top